สำนักปลัด

p-tim

นางสิรภัทร ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

สมาชิกสำนักปลัด

pcat

นายนพดล สว่างวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

rawi

นางรวิพันธุ์ ธัญพรบุญล้อม

นักทรัพยากรบุคคล

wee

นางวีรนันท์ โพธาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

keng

นายกบิล ดำมินเศก

พนักงานจ้างทั่วไป

pjai

นางสมใจ ศรีอาวุธ

พนักงานจ้างทั่วไป

R

นางสาวอารีรัตน์ เสือเหลือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรพิมล จันตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page