นโยบายการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในเขตตำบลไผ่ขวาง

1.2. ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม

1.3 ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลูกรังให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างสะดวก

1.4 ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังที่ถนนเดิมมีสภาพเป็นถนนดิน และพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตในอนาคต

1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งพัง เพื่อแก้ปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่ง

1.6 ขยายเขตไฟฟ้าตลอดจนติดตั้งไฟฟ้ารายทางสาธารณะ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนตำบลไผ่ขวางพร้อมดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะรายทาง

2. นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2.1 จัดให้มีการขุดลอกคลองระบายน้ำดีที่ตื้นเขิน เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้สำหรับ การเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดจนดูแลรักษาคลองระบายน้ำเสียในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร

2.2 ดำเนินการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลไผ่ขวาง มีน้ำไว้ใช้ ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

2.3 สนับสนุนคณะกรรมการบริหารประปาหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นและเตรียมพร้อมรองรับการโอนประปาหมู่บ้านจากคณะกรรมการบริหารประปา

2.4. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลไผ่ขวางมีน้ำ สะอาดไว้ในการอุปโภคบริโภค

 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและรายได้

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตำบลไผ่ขวางมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

3.2 ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนให้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการเพิ่มรายได้ 3.4 ให้การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

3.4 จัดการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีของตำบลไผ่ขวาง

4. นโยบายด้านสาธารณสุข

4.1 ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนตำบลไผ่ขวางมี สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

4.3 จัดทำระบบการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และสุขภาพ อนามัยที่ดีของประชาชนตำบลไผ่ขวาง

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ได้อย่างถูกวิธี

5. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

5.1 รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

5.2 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ไขปัญหาเป็น เช่น กระบวนการวางแผนพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน

5.3 ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

6. นโยบายด้านการบริหารและการเมือง

6.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ขวาง และเข้าร่วมในการตรวจสอบการทำงาน

6.2 บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.3 พัฒนาบุคลากร ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ให้มีความรู้ ความสามารถ และทันต่อเทคโนโลยีที่นำสมัย

6.4 ส่งเสริมจริยธรรมในองค์กร เน้นการบริการที่เป็นมิตรกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยทันที

6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ บนพื้นฐานประโยชน์ของส่วนรวม

7. นโยบายด้านการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ก้าวหน้า

7.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7.3 ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ การแข่งขันเรือยาว และวันสำคัญทางศาสนา ฯลฯ

7.4 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการศึกษาตามอัธยาศัย

8. นโยบายด้านอื่นๆ

8.1 ด้านสาธารณภัยให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นพร้อมเร่งวางมาตรการเพื่อป้องกันสาธารณภัยต่าง ๆ

8.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของตำบล

8.3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.4 ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

สรุป

             การบริหารกิจการอบต.ไผ่ขวาง จะสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายหรือไม่ ไม่สามารถเกิดได้จากผมเพียงลำพัง แต่ผมมีความเชื่อว่าความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของผู้ร่วมงาน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

"พวกเราจะเดินไปสู่เป้าหมายและอนาคต"
ขอขอบพระคุณครับ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page