สภาพทั่วไป

         1.1  ที่ตั้ง ตำบลไผ่ขวาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เมืองพิจิตรมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 11 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

         1.2 เนื้อที่ ตำบลไผ่ขวางมีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร

         1.3 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลไผ่ขวาง เป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ำไหลผ่าน กลางตำบล โดยแยกออกเป็นสองฝั่ง (ตามเส้นทางไหลของแม่น้ำ) คือ ฝั่งตะวันออก 3 หมู่บ้าน ฝั่งตะวันตก 5 หมู่บ้าน

ฝั่งตะวันออก 3 หมู่บ้าน ได้แก่

         หมู่ที่ 2 บ้านดาน

         หมู่ที่ 5 บ้านหาดสูง

         หมู่ที่ 6 บ้านหาดมูลกระบือ

ฝั่งตะวันตก 5 หมู่บ้านได้แก่

        หมู่ที่ 1 บ้านดาน

        หมู่ที่ 3 บ้านดาน

        หมู่ที่ 4 บ้านดาน

        หมู่ที่ 7 บ้านหาดสูง

        หมู่ที่ 8 บ้านดงเศรษฐี

       การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในตำบลไผ่ขวาง ส่วนใหญ่การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม กล่าวคือ ประชาชน จะตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่ม กระจายตามริมแม่น้ำน่าน และริมถนนสายหลักของตำบลไผ่ขวาง

       1.4 หมู่บ้าน ตำบลไผ่ขวาง แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวางเต็มทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้แก่

                      หมู่ที่ 1 บ้านดาน ผู้ใหญ่พยุง รัตนการ

                      หมู่ที่ 2 บ้านดาน ผู้ใหญ่บุญช่วย แก่นเพ็ชร

                      หมู่ที่ 3 บ้านดาน ผู้ใหญ่ไวภพธนาทิพยกุล

                      หมู่ที่ 4 บ้านดาน กำนันสกุลตา ดำมินเศก

                      หมู่ที่ 5 บ้านหาดสูง ผู้ใหญ่อุเทน เทพทองดี

                      หมู่ที่ 6 บ้านหาดมูลกระบือ ผู้ใหญ่จำปี พันธมณี

                      หมู่ที่ 7 บ้านหาดสูง ผู้ใหญ่ยุพา หอมมาก

                      หมู่ที่ 8 บ้านดงเศรษฐี ผู้ใหญ่สัญญา จำนงภักดิ์

สภาพทางเศรษฐกิจ

      2.1 อาชีพ ประชากรในตำบลไผ่ขวางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ในการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพรอง คือ การทำสวน ทำไร่ ประมง ค้าขาย และอาชีพเสริมอื่นๆ รายได้ของประชากร รายได้เฉลี่ยจากข้อมูล จปฐ.ปี 255348,860.46 บาท/คน/ปี

      2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

           สถานีบริการน้ำมันแบบหัวจ่าย           จำนวน 2 แห่ง

           ปั๊มแบบถังหลอดแก้ว                   จำนวน 8 แห่ง

           ลานตากข้าว                           จำนวน 1 แห่ง

           โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน                    จำนวน 3 แห่ง

สภาพทางสังคม

      3.1 การศึกษา

             โรงเรียนประถมศึกษา                            1 แห่ง

             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                              1 แห่ง

             แหล่งบริการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน           1 แห่ง

             ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                  8 แห่ง

             ศูนย์เรียนรู้ชุมชน                                1 แห่ง

       3.2 ระดับการศึกษาของคนในตำบลสูงสุด 3 ลำดับแรก

             1.) ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

             2) อื่นๆ

3) มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

      3.3 สถาบันและองค์กรทางศาสนา - วัด 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 3)

            -  ศาลเจ้า 1 แห่ง (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4)

      3.4 สาธารณสุข - สถานีอนามัย 2 แห่ง

      3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           -  ที่พักสายตรวจ 2 แห่ง คือ ป้อมตำรวจวัดดาน หมู่ที่ 3 และป้อมตำรวจหมู่ที่ 2

           -  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ อบต.ไผ่ขวาง) 1 หน่วย

           -  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 แห่ง จำนวนสมาชิก อปพร. 160 คน

การบริการพื้นฐาน

       4.1 การคมนาคม ตำบลไผ่ขวางมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  2 สายหลัก คือ

            สายที่ 1 ถนนสายท่าฬ่อ –บ้านวัดหงษ์ เป็นถนนลาดยาง โดยเดินทางจากเมืองพิจิตรข้ามสะพานขาว ผ่านตำบลท่าฬ่อ เข้าหมู่ที่ 2 บ้านดาน หมู่ที่ 5 บ้านหาดสูง หมู่ที่ 6 บ้านหาดมูล-กระบือ

            สายที่ 2 ถนนสายปากทาง – บ้านวังกระดี่ทอง เป็นถนนลาดยาง โดยเดินทางจากเมืองพิจิตร ผ่านตำบลท่าฬ่อ เข้าหมู่ที่ 1 บ้านดาน หมู่ที่ 3 บ้านดาน หมู่ที่ 4 บ้านดาน หมู่ที่ 7 บ้านหาดสูง และ หมู่ที่ 8 บ้านดงเศรษฐี

      4.2 การโทรคมนาคม

                   1. โทรศัพท์สาธารณะ 8 แห่ง

                   2. หอกระจายข่าว 8 แห่ง

                   3. ตู้ไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง

                   4. อินเตอร์เน็ตตำบล 1 แห่ง

      4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

           แม่น้ำ 1 สาย -  หนองน้ำธรรมชาติ 6 แห่ง คือ

                           -  หนองล้างดาบ

                           -  หนองครก

                           -  หนองสรวง

                           -  หนองผักตบ

                           -  หนองตับเต่า

                           -  หนองบัว

      4.4  แหล่งน้ำสร้างขึ้น

              - คลองชลประทาน 1 แห่ง

              - ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

              - คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 1 แห่ง

       4.5  มวลชนจัดตั้ง - ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น คือ

              รุ่นที่ 1 และรุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

               -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 8 กลุ่ม

                  สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 160 คน

               -  กลุ่มออมทรัพย์ 8 กลุ่ม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page