สำนักปลัด

นางสิรภัทร ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

นายนพดล สว่างวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางรวิพันธุ์ ธัญพรบุญล้อม

นักทรัพยากรบุคคล

       

 นางวีรนันท์ โพธาแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

         

    นายกบิล ดำมินเศก

       พนักงานจ้างทั่วไป

           
        นางสมใจ ศรีอาวุธ

        พนักงานจ้างทั่วไป

     

นางสาวนัยนา อยู่นุ้ย

  พนักงานจ้างทั่วไป

  

นายนธี แก้วกำพล

พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองคลัง


นางสาวนุชจิรา อิสรางกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

นางจรรยารักษ์ ไวยุวัฒน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริวัน จำนงภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววันดี จันทร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองช่าง


นางชลิดา พิมพ์สอน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐพงษ์ ทิยพรส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


สิบเอกมนูญ ประทุมวงค์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายทิฏฐวัฒน์ คำเมือง

นักวิชาการศึกษา


นางผกามาศ จรัญรัตนศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัชดา ภู่คำมี

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 

 กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสุมาลี แก้วกำพล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางสาวชนกานต์  ปานแอ๊ด

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ธนาทิพยกุล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page