สำนักปลัด


สิบเอกมนูญ ประทุมวงค์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

นางละเอียด ศรีสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

นายนพดล สว่างวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายชูถิ่น สินชู

บุคคลากร

นางวีรนันท์ โพธาแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกบิล ดำมินเศก

ภารโรง

นางสมใจ ศรีอาวุธ

แม่บ้าน

นางสาวพัชตราภรณ์ สังฆรักษ์

พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองคลัง


นางสาวนุชจิรา อิสรางกูล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางจรรยารักษ์ ไวยุวัฒน์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวศิริวัน จำนงภักดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววันดี จันทร

  พนักงานจ้างทั่วไป

 

กองช่าง


นางชลิดา พิมพ์สอน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐพงษ์ ทิยพรส

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายสุภาพ สว่างวงษ์

ผู้ช่วยนักผังเมือง

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


สิบเอกมนูญ ประทุมวงค์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง

รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางผกามาศ จรัญรัตนศรี

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

 

กองสวัสดิการและสังคม


นางสาวสุมาลี แก้วกำพล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นางสาวชนกานต์  ปานแอ๊ด

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ธนาทิพยกุล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page