สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง


นายสนั่น เสือเหลือง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมศักดิ์ มั่นมาศ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


สิบเอกมนูญ ประทุมวงค์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายฉัตรชัย ทองเพ็ง

สมาชิกสภา อบต.

นายคนอง ดำมินเศก

สมาชิกสภา อบต.

นายวิเชียร สินธุชน

สมาชิกสภา อบต.

นายสมเกียรติ เอมโคกสลุด

สมาชิกสภา อบต.

นายถนัด ยิ้มฤทธิ์

สมาชิกสภา อบต.

นายเริ่ม ยิวคิม

สมาชิกสภา อบต.

นางจิราภา กุลมัย

สมาชิกสภา อบต.

นายสุเทพ แก้วสว่าง

สมาชิกสภา อบต.

นายประโลม กุลมัย

สมาชิกสภา อบต.

นางสาวสายรุ้ง ยอดบุษดี

สมาชิกสภา อบต.

นายแสวง นิลปัทม์

สมาชิกสภา อบต.

นายวิเชียร พลีเมฆ

สมาชิกสภา อบต.

นายบรรจง คะนิกา

สมาชิกสภา อบต.

นายชาติชาย จำนงค์ภักดิ์

สมาชิกสภา อบต.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page